Какво представляват проблемните кредити?

  • 21 февр. 2019
problemni-krediti

Често недостатъчната ни финансова култура може да ни изиграе лоша шега и да ни донесе бъдещи проблеми.  Добрата финансова грамотност ни позволява да контролираме кредитната си задлъжнялост по отговорен начин, който е съобразен с нашите финансови възможности.

Ипотечният кредит например влиза в категорията на добрите кредити. Той може да ни помогни да се сдобием с нов дом, с който да подсигурим нашето бъдеще и това на семейството ни. Тази инвестиция е доста по-разумна от плащането на наем в дългосрочен план, защото след погасяването на целия  кредит, жилището ще бъде наша лична собственост.

problemni-krediti2

Но в случай че не сме наясно с точните условия на кредита ( размера на вноската и крайната сума, която трябва да бъде изплатена), рискуваме с некоректната си преценка да превърнем нашия кредит в проблемен.

Кога един кредит става проблемен?

Проблемни кредити са онези получени финансови средства, при които се получава дисбаланс при изплащането на главници и лихви. Тоест кредитополучателят няма възможност да погаси дължимите вноски от своя заем. Така доста скоро нашият заем се превръща в проблемен за финансовата институция.  Това е една от причините да бъдем внимателни когато избираме усвояването на каквито и да било средства.

Преди да пристъпим към тази стъпка трябва да помислим добре какви са нашите  потребности и възможности. При тегленето на подобен кредит трябва да се подхожда отговорно и клиента на банката или финансиращата интституция да е сигурен в своите възможности да го обслужва.


Видове проблемни кредити и кои са причините за тяхното възникване

problemni-krediti3

Един кредит става проблемен когато клиентът на банка или друга кредитираща институция не може да изплати навреме вноските си по кредита. Няма значение дали този кредит е потребителски, ипотечен или кредитна карта. Причината за възникване на този проблем може да бъде както краткосрочна, така и дългосрочна.

Най-честата главна причина за поява на този проблем  е когато нямаобективна оценка относно приходите и разходите на дадено домакинство. Друга причина да станем нередовни длъжници на финансиращата организация може да бъде незнанието на подробностите по кредита, предизвикано от непрочитане на условията.

В категорията на проблемни влизат тези кредити, които не се погасяват точно според подписания договор. Наречените още „лоши” кредити представляват  необслужваните парични средства, които са били отпуснати на корпоративни или частни клиенти.

Как можем да избегнем кредита ни да се превърне в проблемен?

problemni-krediti4

Препоръчително е да обмислим всички опции преди да решим да се възползваме от каквито и да е било финансови средства. Преди да кандидатстваме за заем , много е важно да знаем, че ще можем да погасим дължимото от нас. Иначе рискуваме кредитът ни да се превърне в проблемен  и ние да бъдем вкрючени в списъка с некоректни платци. Това води след себе си и друг проблем – получаването на лоша кредитна история.

В случай че в бъдеще отново потърсим финансова помощ, то кандидатурата ни  ще бъде отхвърлена и ние ще бъдем лишени от възможността да се възползваме от тази модерна услуга, която увеличи своята популярност през последните години. Едно от най-лошите неща , които можем да направим е да изтеглим голям банков кредит, който не можем да платим.

Най-важно е при подобни ситуации да умеем да калкулираме приходите и разходите си така, че да успеем да погасим вноските си преди да изтече срока ни за погасяване без натрупване на такси и лихви. За да не допуснем нашият кредит да се превърне в проблемен, е хубаво да се информираме добре преди това за всички подробности по кредита, които ни интересуват.

Кредитополучателят не трябва да пропуска да попита за срокове, такси, лихви, допълнителни такси, оскъпявания и други. Също така трябва да знае точния размер на вноската и цялата сума, която трябва да изплати. Трябва да е наясно не само с крайния срок, но и с какви възможности разполага да отложи плащането по вноската без да нанесе ущърб на своята кредитна история.

Ако смятаме, че доходите ни няма да ни позволят изплащаме вноските в срок, то в такъв случай е добре да обмислим отлагане на вземането на кредит.

Чак когато пресметнем добре финансовата ни ситуация, можем да решим, че сме готови да се възползваме от лесния и бърз съвременен начин за усвояване на финансови следства, за да запълним празнотата в своя бюджет.

 

Изключително важно е да извършим точна калкулация на своите приходи и разходи да преценим колко точно ще бъде вноската ни според погасителния план. Добре е да изберем такъв размер на сумата, който ще ни позволи да изплатим цялата вноска вмъквайки се в сроковете.

Вече от няколко години Българската народна банка има Централен кредитен регистър, където банките и другите кредитни институции трябва да дават информация за така наречените „класифицирани кредити“. Това са заемите със статут различен от редовен.

Всички институции, които дават кредити, имат достъп до този регистър. Ако даден нередовен кредитополучател бъде записан „черния списък“ на регистъра, то  шансовете да му бъде даден нов заем намаляват. „Лошата кредитна история“ се пази 5 години.

Преди да пристъпим към взимане на кредит е добре да се запитаме няколко въпроса

problemni-krediti5

Защо се нуждая от този кредит?

Дали кредитът представлява разумна инвестиция в бъдещето и какви ще са реалните ползи от него.

Ще мога ли да си го позволя?

Препоръчва се вноската по кредита да не е повече от 35% от настоящата заплата, която получавам.  Трябва да се замислим дали сме готови да изплатим своя кредит.

Колко общо ще струва?

Каква е крайната сума, която трябва да изплатя. Към това число спадат и таксата и лихвата по кредита. За да предотвратим риска от невъзможност за обслужване на получената сума, много важно е да вземем правилно и информирано решение. Клиентът трябва да вземе предвид финансовото си състояние и  паричната сума, от която планира да се възползва.

Какво може да се случи когато кредитополучател на банка или друга финансираща институция започне да бави своите вноски по кредита?

Банката започва да прави напомнителни обаждания в  периода на първия месец от падежа на текущата вноска по кредита. Започват да се начисляват се наказателни лихви, които са доста по-големи от стандартните около 15-40% процента на годишна база.  Те включват не само главницата на вноската, но и неиздължените лихви.

В случай на пресрочване на тридесетия ден от падежа, банката има задължението да добави кредита към категория „под наблюдение“ и е в правото си да го обяви за предсрочно изискуем. Това значи, че банката може да поиска от клиента не само текущата вноска, но целия размер на кредита.

Ако текущата вноска не бъде изплатена до 90 дни от падежа, банката класифицира кредита като „необслужван“. Наказателните лихви започват да се трупат, обажданията от страна на банката стават по-чести, клиента получава писмени покани.

Ако и до 180-тия ден вноската не бъде изплатена, кредита се осчетоводява като „загуба“. Това  задължава банката да отдели провизии до размера на целия остатък по кредита и дължимите лихви. В резултат от това печалбата им се намалява. Намалява също и общия размер на кредити, които банката може да дава и се нуждае от увеличаване на собствения капитал.

Ако кредитът е ипотечен, имота се обявява на публична продан от съдия изпълнител. И към разходите за кредитополучателя се добавя и такса за съдия-изпълнителя, която е в размер на 4% върху реализираната стойност.

Ако получените средства от продажбата не достигат за покриване на главницата по кредита включително всички редовни или наказателни лихви, допълнителните разходи за продажбата от съдия изпълнител, то банката продължава да търси начини да открие кредитополучателя, за да си вземе остатъка от сумата.