поръчител по кредит

Какво е поръчител по кредит?

Ваш близък или много добър приятел иска да изтегли потребителски кредит в по-голям размер и ви моли да му направите услуга, като му станете поръчител. Вие познавате човека и му имате доверие и се съгласявате, без да се замислите какво точно означава да станете гарант по заем и какви ще са последствията лично за вас, ако случайно роднината или приятеля ви не успее да си върне дълга.

Нека видим…

Какво е поръчител по кредит?

Поръчителят е страна по договора за кредит. С поставянето на подписа си под договора за заем като гранат, той се задължава да отговаря с цялото си имуществото (движимо и недвижимо) за коректното изпълнение на задълженията на длъжника към кредитора. В случай на неизпълнение от страна на кредитополучателя, неговите задължения се прехвърлят към поръчителя, тъй като той е негов съдлъжник и отговорността му към кредитора е солидарна.

С други думи… В момента, в който се съгласите и се подпишете под договора като поръчител, вие ставате съдлъжник по заема наравно с кредитополучателя, без значение, че лично вие няма по никакъв начин да се възползвате от парите, които кредитната компания или банката е отпуснала на кредитоискателя.

Кой може да стане гарант (поръчител)?

Според действащите закони в страната всеки, който е дееспособен, може да се разпорежда с имуществото си и е пълнолетен гражданин на Република България, може да стане поръчител.

Има ли разлика между поръчител и съкредитоискател?

Двете форми са доста близки, тъй като се отнасят до поемане на задълженията на длъжника в случай, че той спре да ги изпълнява. Като цяло и поръчителя, и съкредотоискателя са вид гаранти по заема, имат сходни задължения, но се различават като форма на солидарност.

Поръчителят гарантира с подписа си под договора за кредит, че кредитополучателят ще изплати дълга си към кредитора. Той гарантира за това с цялото си имущество и с подписа си поема ангажимент да покрива задълженията на длъжника в случай, че той не може да се справи с вноските. Поръчителят обаче не е получател на кредита, а само страна по договора.

Да си го кажем направо… Ако се подпишете под договор за заем като гарант по него и длъжника след време спре да го изплаща, вие не само ще поемете неговите задължения по обслужването на кредита, но ще сте двойно прецакани, тъй като дори не сте съкредитоискател и не сте се възползвали дори от стотинка от този кредит.

Съкредитоискателят от своя страна е вид поръчител, който обаче присъства в договора за кредит като втори негов получател. В случай, че основният длъжник спре да погасява задълженията си, те автоматично се прехвърлят на втория получател на заема или т. нар. съкредитоискател. Обикновено съкредитоискатели стават членове на семейството на основния кредитополучател (съпруг/а, деца, братя, сестри или родител/и).

Кога поръчителя плаща вноските на изискващия кредита?

Споменахме няколкократно, че вие като поръчител сте страна по договора за заем и сте съдлъжник, с което на практика се задължавате да поемете задълженията на длъжника в случай, че той спре да ги изпълнява. Това включва да поемете всички негови вноски (главница, лихви и т. н.) и да ги изплащате до тогава, докато заема не бъде изцяло погасен.

Има и още нещо…

Ако кредиторът заведе дело за предсрочна изискуемост към длъжника, но в договора не е включена клауза за поредност на събиранията, съдебният изпълнител може да насочи изпълнението на събирането на вземанията си по реда, който му е по-удобен. Казано по-простичко, ако сте поръчител и в договора няма подобна клауза, съдебният изпълнител може да започне събирането на вземанията първо от вас, тъй като вие сте съдлъжник и отговорността ви е солидарна. Ако обаче имате клауза за поредност на събиранията, тогава съдия – изпълнителят е длъжен да започне да събира вземанията си първо от длъжника и едва след това да потърси плащания от вас.

поръчител по кредит

Какво се случва при смърт или невъзможност за изплащане на поръчителя?

Ако се случи длъжникът, на който сте гарант по заема да почине, неговите задължения се прехвърлят към членовете на семейството му, но ако те откажат да плащат, отговорността отново е ваша, тъй като нали помните… вие сте съдлъжник.

Все пак, в случай на смърт на главния длъжник имате няколко опции за действие. Най-добрият вариант е, ако длъжникът има застраховка „Живот” в полза на кредитора. Тогава застраховката му ще покрие задълженията по заема и вие няма да се налага да плащате.

Ако няма сключена застраховка „Живот” и ако неговите близки откажат да плащат, вие имате право да се откажете от поръчителството. Защо имате това право?

Според действащото законодателство в РБ, длъжникът и кредиторът по договора за кредит могат да бъдат заменени с трети лица. Така както кредиторът може да прехвърли правата си към колекторска фирма за събиране на вземания, която да стане основен кредитор, така и длъжникът може да бъде сменен от трето лице. В случай на смърт на основния длъжник, както споменахме, задълженията му се прехвърлят на неговите роднини. Тъй като те се явят трети лица, вие като гарант по заема можете да се откажете от поръчителството, тъй като никой няма право да ви задължи да продължите да сте гарант по договор, чийто основни длъжници вие не познавате.

Имате ли вариант да си върнете парите, ако немислимото се случи и приятелят, на който сте вярвали спре да плаща дълга си към кредитора?

Единственият вариант, с който имате шанс да си върнете парите е да се превърнете от съдлъжник в кредитор. Как?

Законът ви дава право в случай, че длъжникът спре да погасява задълженията си вие от поръчител да станете негов кредитор и да търсите дължимото по принудителен ред. За да станете от гарант кредитор на длъжника обаче първо трябва да изплатите изцяло задълженията му към първоначалния кредитор (банка или кредитна компания), който след това да прехвърли правата на кредитор към вас.

Освен това трябва преди да предприемете стъпки по погасяване на кредита да уведомите за това си действие длъжника. Не го ли уведомите, искът, с който ще си търсите парите няма да бъде уважен. Казано с думи прости… ще платите дълга на кредитополучателя като негов поръчител, но няма да имате никакви права да си търсите после от него парите и … „Ще пиете една хубава, студена чаша вода”.

Може ли кредитът да бъде опростен и на длъжника, и на поръчителя?

За съжаление, да бъде опростен дълг към банка или кредитна компания е нещо изключително трудно постижимо както за длъжника, така и за гаранта. Знаете прекрасно, че „безплатен обяд” няма и щом сте се нагърбили с отговорността да бъдете гарант по договор за кредит искате или не, ще трябва да изпълните поетите задължения до край.

поръчител по кредит2

Да сте добър и верен приятел е прекрасно и ние не ви казваме никога да не ставате поръчители, но ви молим, преди да се съгласите да обмислите добре какво ви очаква, ако в даден момент длъжника просто спре да погасява задълженията си. Помислете дали си струва да станете поръчител на приятеля си само защото ви е неудобно да му откажете и после да се нагърбите с неговите задължения и на практика да отворите огромна пропаст между вас. Помислете си добре, защото да си гарант е много отговорно и е свързано с поемането на голям риск от ваша страна!