Какво урежда законът за потребителските кредити?

  • 19 юли 2019
zakon-potrebitelski-krediti

Всеки път, в който потърсите кредит, преди да ви го отпусне, кредиторът ви предоставя договор и изисква от вас да го прочетете и ако сте съгласни с написаното да го подпишете.

Договорните отношения описани в този договор са уредени от закона за потребителските кредити.

ЗПК е в сила от 12.05.2010 г. и през всички години до сега към него са добавяни някой изменения и допълнения (последното изменение е обнародвано от ДВ в брой 17 – ти през месец февруари 2019 г.).

Какво урежда законът за потребителските кредити?

Най-общо казано той (законът), определя при какви условия се предоставят потребителски заеми. Целта му е да гарантира защитата на кредитоискателите като им създаде равни условия при кандидатстване и получаване на заем и ги предпази от неравноправни клаузи, предоставяйки им подробна и вярна информация за техните права и задължения.

Какво е потребителски кредит?

В чл. 9, ал. 1 от ЗПК се посочва, че потребителският кредит е кредитен продукт, който се предоставя на кредитоискателите при разсрочено плащане (на вноски) и за определен период от време.

Този вид кредит е предназначен за лични нужди и поради това се предоставя само, ако потребителя кандидатства за него като физическо лице.

Заемите, които кредиторите отпускат на своите клиенти могат да бъдат под различна форма – лизинг, кредит или друго. Погасяването става на вноски, които се плащат всеки месец на определена дата.

А какво означава потребител?

В чл. 9, ал. 3 от ЗПК е посочено, че потребител се нарича всяко навършило пълнолетие лице, което е български гражданин.

Какво представлява договорът за този вид заем и какво най-общо се съдържа в него?

Съвсем просто казано, това е договор, чрез който кредитната организация или институция от една страна се съгласява да предостави на клиента финансови средства в определен размер, а потребителят (кредитоискателят) се съгласява да го погаси при определени условия.

За да бъде договорът валиден, закона за потребителските кредити урежда договорните отношения както следва:

  • Задължава кредитодателя да изготви и представи за разглеждане и съответно подписване (при съгласие с написаното от страна на клиента) договор, в който са описани детайлно всички условия при усвояване на заема.
  • Договорът задължително се предоставя в два екземпляра, на траен носител (обикновено хартиен) и се подписва и от двете страни (чл. 10, ал. 1 от ЗПК).
  • Двата договорни документа трябва да са оформени и написани по идентичен начин и да съдържат еднаква и детайлна информация като общи условия, размера на заема, правата и задълженията на двете страни и т. н., и т. н.
  • В договора изрично трябва да бъде упоменат какъв е размерът на разходите по заема. Тук е добре да се знае, че под „всички разходи” ЗПК има предвид всички разходи, които кредитополучателя трябва да заплати, след като договорът за кредит бъде сключен (лихви, комисионни, такси и други разходи).

Какво означава преддоговорна информация?

Какво представлява тази информация е описано в чл. 5, ал. 1 от ЗПК. Там е посочено, че клиентът има право предварително да бъде информиран за условията, при които избраният от него кредитор предоставя заеми. Тази информация трябва да му бъде предоставена лично от кредитора и това, което е много важно да се отбележи е, че тя (преддоговорната информация) има за цел единствено да помогне на клиента да вземе информирано решение.

Казано иначе, когато решите да търсите кредит, вашият кредитор трябва да ви предостави тази предварителна информация, в която да са описани всички условия, за да можете вие да направите сравнение и да решите дали те ви допадат или не. Важно е да знаете, че с получаването на тази информация вие не сте обвързани по никакъв начин с кредитора, който ви я предоставил.

zakon-potrebitelski-krediti2

Какви са правата и задълженията ви?

В договора, който от кредитната организация ви предоставят трябва да бъде описано ясно какво включват вашите права и задължения като потребител.

Тук няма да изброяваме всички регламентирани от ЗПК права и задължения, които имате, но ще споменем някой от най-важните, сред които са:

Право да се откажете договора си

Прекратяването на договорните отношения между кредитор и кредитополучател е уредено от чл. 29, ал. 1 от ЗПК. Там се посочва, че всеки клиент, който иска, може да прекрати договорните си отношения с кредитора, ако подаде заявление за това в рамките на две седмици (14 дни). Ако този срок бъде спазен, потребителят не дължи нито обяснение, нито обезщетение на кредитора си.

Тук е важно да направим едно уточнение! Този член е неприложим в случаите, в които кредитът е в размер по-малък от 400 лв. или е предоставен за тримесечен срок (според чл. 29а, влязъл в сила от 2014 г.)

zakon-potrebitelski-krediti3

Право на предсрочно погасяване

Това право е уредено от чл. 32, ал.1 от ЗПК и според него вие като кредитополучател можете предсрочно да погасите задълженията си, когато ви е удобно и кредиторът ви няма право да ви откаже да го направите.

При предсрочно погасяване, кредитодателят не може да изисква от вас обезщетение или неустойка, ако по времето на погасяването процента на лихвата не е фиксиран, ако заема ви е под формата на овърдрафт или ако погасяването се извършва въз основна на някакъв застрахователен договор.

Кредиторът обаче има право да изисква обезщетение, ако по-горните условия не са на лице. В този случай е полезно да знаете, че неустойката, която може да ви бъде поискана не може да бъде по-висока от 1 % на 100, ако от срока на договора ви остава повече от 12 месеца (година) и не може да бъде повече от 0,5 на сто, ако срокът е под една година.

Задълженията ви като страна по договора включват да погасявате заема си спазвайки сроковете, с които сте се съгласили при усвояване на потребителския кредит. При неспазване на своята част (просрочия, пропускане на вноски или други), кредиторът има право да ви наложи различни по вид санкции.

Какви точно могат да бъдат санкциите при забавяне или неплащане, трябва да бъде описано в договора и е много важно да се запознаете внимателно с тях, преди да сложите подписа си под договора.

Кой следи за спазването на ЗПК?

Тази чест се пада на Комисията за защита на потребителите, затова, ако изпитвате съмнения за истинността на договора, забелязали сте неравноправни клаузи или други нередности, извършвани от страна на кредитора, ваше право е да се обърнете към тази комисия, която ще разгледа вашия случай и ще вземе адекватно решение.