ТАРИФА ЗА ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ЛИХВА ЗА ЗАБАВА И ЗА ТАКСИТЕ, ДЪЛЖИМИ ПРИ ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТИЯ ПО ИЗВЪНСЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ И/ИЛИ ПРЕДСРОЧНО ИЗИСКУЕМИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „СТИК-КРЕДИТ" АД относно ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, отпускани от дружеството

 

Раздел I – ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ

1.Потребителски кредити, предоставяни от „СТИК-КРЕДИТ“ АД чрез интернет платформата www.stikcredit.bg са StikCredit до 800 лева или StikCredit на вноски;

2. Не се дължи такса за подадено заявление за кандидатстване за кредит.

3. Лихвеният процент е фиксиран за целия период на договора и изчислен на годишна база;

4. ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЯЛТ се задължава на основание чл.23 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/, в срок до 3/дни/ дни от получаване на заемната сума по настоящия договор, да осигури действието на трето физическо лице, изразяващо се в поемане на солидарно задължение в полза на ЗАЕМОДАТЕЛЯ за връщане на всички дължими погасителни вноски, разходи и неустойки или неотменяема банкова гаранция, съдържаща безусловно и неотменимо изявление на банката да заплати на „СТИК - КРЕДИТ“ АД всички задължения на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ по Договора за Кредит в срок от един работен ден, считано от датата, на която банката е получила писмено искане от страна на „СТИК- КРЕДИТ“ АД за заплащане на тези задължения. Срокът на валидност на банковата гаранция е най-малко 30 дни след падежа на последната вноска.

5. Страните се съгласяват, че неизпълнението на задължението на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ за осигуряване на поръчител/банкова гаранция по кредита ще причини на “СТИК-КРЕДИТ” АД вреди, за които се дължи неустойка като обезщетение, посочено по- горе в таблицата като размер и по продукти. Неустойката се начислява ежедневно и се заплаща разсрочено от ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ с всяка погасителна вноска.

6. ГПР се определя индивидуално с оглед размера, срока на договора и посочения годишен фиксиран лихвен процент, но не надвишава 50 % годишно.

*Пример:

Кандидатствате за кредит на стойност 700 лева със срок на договора 4месеца. Лихвата за посочения период е в размер на 53.28 лв. Общата сума за връщане е 753.28 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 42,58%. Минимален срок на погасяване 120 дни. Максимален срок на погасяване 360 дни. Съгласно българското законодателство, може да върнете кредита предсрочно, като ще Ви бъдат приспаднати и няма да дължите пропорционална част от начислените лихви и такси. Максимален ГПР - 48,83%. При нас няма скрити такси – не начисляваме такса за кандидатстване, нито такси за паричните преводи.

Клиентите одобрени за кредит от StikCredit.bg се задължават според Общите условия да предоставят обезпечение по кредита до размера на главницата, като представят банкова гаранция или осигуряват поръчител по кредита. При непредоставяне на обезпечение по кредита се начисляват неустойки.

РАЗДЕЛ II. ЛИХВА ЗА ЗАБАВА

7. При забава на което и да е плащане от страна на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ на вноска по подписания със „СТИК- КРЕДИТ“ АД договор за кредит или при друго негово неизпълнение на задълженията по договора, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки ден забава /ОЛП +10%/.

РАЗДЕЛ III. ДЕЙСТИЯ ПРИ ЗАБАВА И/ИЛИ ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

8. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, „СТИК КРЕДИТ“ АД или упълномощени от СТИК КРЕДИТ лица има право да:

- Изпраща на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ текстово съобщение /SMS/;

- Изпраща на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ напомнителни писма и/или покани;

- Изпраща на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ известия;

- Изпраща представител на СТИК КРЕДИТ и/или упълномощено от СТИК КРЕДИТ лице на адреса на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ или неговия адрес по месторабота с цел връчване на документи;

9. „СТИК-КРЕДИТ“ АД има право да изпраща текстови съобщения /SMS/ и/или покани и напомнителни писма на:

- посочения в Договора мобилен телефон;

- посочения в Договора адрес на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ;

- посочения в Договора e-mail за кореспонденция;

- на адреса по месторабота на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ;

- телефон на лицето за контакт;

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ НА ДЕЙСТИЯТА ПРИ ЗАБАВА ИЛИ ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ

10. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на Стик кредит АД заплащането на разходите за изброените по- горе действия. Страните се съгласяват, че неизпълнението на задължението за заплащане на дължимите погасителни вноски от страна на Заемателя ще принуди Заемодателя да направи разходи за събирането на просрочените вземания, изразяващи се в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори и лични посещения и др., уведомяващи Заемателя за некоректното му поведение.

Цената за всяко напомнително писмо, което е изпратено да адресът на Заемателя ще бъде 10 лв. /десет лева/. Сумата ще бъде прибавена към задължението на Заемателя. „СТИК-КРЕДИТ“ АД няма да изпраща повече от 4 /четири/ напомнителни писма за определен кредит.

11. В случай, че ЗАЕМАТЕЛЯТ забави заплащането на погасителна вноска, същият дължи на ЗАЕМОДАТЕЛЯ всички направени разходи за събиране на просрочените вземания. Разходите по този член се начисляват и за всеки следващ период, през който има погасителна вноска, чието плащане е забавено.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ ТАКСИ, относими към ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ ОТ „СТИК-КРЕДИТ“ АД

12. Такса за разглеждане на заявление за кредит – БЕЗ ТАКСА

13. Такса за експресно разглеждане на заявление за кредит – БЕЗ ТАКСА

14. Такса за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения – 10 лв. /десет лева/ с ДДС

15. Такса за предсрочно погасяване на кредит – 20 лв. /двадесет лева/

16. Такса за посещение до адреса по местоживеене -30 лв./тридесет лева/

17. Такса за изпращане на текстово съобщение /SMS/ - 2.5 лв./два лева и петдесет стотинки/

18. Такса за изпращане на напомнителни писма и/или покани - 10 лв. /десет лева/

 

 

Настоящата Тарифа представлява неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ НА КЛИЕНТИ

НА “СТИК - КРЕДИТ” АД и е приета от СД на дружеството с протокол от 12.04.2017 г. и публикувана на сайта на дружеството www.stikcredit.bg