I. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на промоцията е „СТИК-КРЕДИТ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, п.к. 9700, пл."Оборище" № 13 Б, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията е ЕИК: 202557159, представлявано от Изпълнителен Директор Стефан Николаев Топузаков.

2. Решението на „СТИК-КРЕДИТ“ АД за провеждане на промоцията съгласно настоящите условия е окончателно и задължително за Дружеството и неговите служители.

3. Срокът на промоцията е от 02.01.2019 г. до 10.12.2024 г. включително, освен ако не са налице промени или решение за нейното удължаване или прекратяване.

4. Право на участие в промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Клиент/ с местожителство в страната, при сключване на всеки първи Договор за потребителски кредит „StikCredit до 800лв“ със „СТИК-КРЕДИТ“ АД. Ако Заемателите погасят коректно - до деня на падежната дата съгласно индивидуалния договор за паричен заем задълженията си, имат право да се възползват от настоящата промоция. При изпълнение на посочените условия, Заемателите не дължат лихви, неустойки и други плащания във връзка с Договор за потребителски кредит, сключен със „Стик Кредит“ АД , а имат право да върнат единствено усвоената главница. Ако клиентът желае да се възползва от опцията за удължаване на срока на кредита, то, промоционалните условия не се прилагат за текущия, както и за удължения срок на договора и клиентът заплаща лихва и неустойка към датата на падеж на вноска, съгласно индивидуалния договор и анекс към него. В този случай ГЛП и ГПР са съгласно уговореното в индивидуалния договор.

5. Промоцията важи само Договори за предоставяне на паричен заем „StikCredit до 800лв“, в периода на настоящата промоция (от 02.01.2019 г. до 10.12.2024).

6. Кредитът по Договор за потребителски кредит се счита за погасен на датата на заверяване на банковите сметки на „СТИК КРЕДИТ“ АД, респ. до датата на заверяване на микросметката на „СТИК КРЕДИТ“ АД в easypay.bg или по банков път.

7. В случай, че кредитът бъде погасен след срока клиентът ще дължи на „СТИК КРЕДИТ“ АД всички лихви и други плащания посочени в Договор за потребителски кредит „StikCredit до 800лв“.

8. Повече информация относно Промоционалните условия по Договор за предоставяне на кредит „StikCredit до 800лв“ може да получите на интернет страница: www.stikcredit.bg, в офисите на дружеството, както и на телефон 0700 10 514

9. Не се изисква изрично волеизявление от страна на Клиента, за да придобие същият право на участие в промоцията, но за да се възползва от промоцията, то той следва да отговаря на всички условия, посочени в настоящите Общите условия. Всеки Клиент има право да откаже да се възползва от промоцията чрез изрично волеизявление, изпратено до адреса на управление на „СТИК КРЕДИТ“ АД, посочен в т. 1 по-горе и да се възползва от стандартните Общи условия, уреждащи отношенията между „СТИК КРЕДИТ” АД и неговите клиенти, по повод предоставяните от дружеството финансови услуги (заеми) от разстояние.

10. В Промоцията нямат право да участват служители на „Стик Кредит” АД и техните роднини по права линия без ограничения.

II.  ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

11. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на промоцията на интернет страницата на Дружеството на адрес www.stikcredit.bg, както и в търговските обекти на Дружеството и на нашите партньори в страната, където всеки заинтересован може да се запознае с тях или да постави въпросите си.

III. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

12. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да възползва от нея.

13. Заемател, който забави изплащането на погасителната вноска съобразно падежната дата за погасяване на задължението, определена в договора за паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция и се задължава да заплати лихва и неустойка съгласно уговореното в индивидуалния му договор. В този случай ГЛП и ГПР са съгласно уговореното в индивидуалния договор.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

14. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подаване на Заявление/искане за сключване на Договор за потребителски кредит „StikCredit до 800лв“ потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни, включително и за целите на промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в Заявлението/искане и Договора за паричен заем.

15. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

16. Организаторът по т. 1 има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на Дружеството на адрес www.stikcredit.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

17. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на интернет страницата на Дружеството на адрес www.stikcredit.bg.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18. Всеки участник в промоцията може да отиде на място във всеки един от търговските обекти на Организатора, намиращи се на територията на Република България или да позвъни на номер 0700 10 514 (без допълнително таксуване, съобразно индивидуалния тарифен план на абоната), където ще получи необходимата му допълнителна информация, свързана с промоцията.

19. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка. Във всеки един момент заемател, участник в промоцията, има право да подаде сигнал или жалба до адреса на управление на „Стик  Кредит“ АД, посочен в т. 1 по-горе, в случай, че счита че правата му по настоящата промоция са нарушени.

20. Настоящите условия са приети и одобрени от  Съвета на директорите на Дружеството и са подписани от Изпълнителния директор.