С настоящото декларирам, че съм уведомен/а относно обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг, посочени в настоящата декларация, както и давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, относно обработването, включително и съхраняване в база данни на личните ми данни  от „СТИК-КРЕДИТ “ АД, ЕИК:202557159, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п.к. 9700 бул./ул. пл."Оборище" № 13 Б („Дружеството“), в качеството му на администратор на лични данни, по смисъла на Закон за защита на личните данни и на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент (ЕС) 2016/679), а именно – телефон за връзка и адрес на електронна поща, и заявявам, че ще го уведомя писмено при промяна на тези данни, в срока на обработване.

Цел на обработване - да бъда своевременно уведомен/а за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвам в „СТИК-КРЕДИТ “ АД, ЕИК:202557159, да ми бъдат изпращани различни известия, уведомления, в това число и маркетингови и рекламни такива, както и уведомления за предстоящи кампании.

Запознат/а съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от администратора за гореописаните цели за срок от 5 години или до оттегляне на настоящото съгласие, като след това личните ми данни ще бъдат изтрити.

Запознат/а съм, че в качеството ми на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие за обработване на лични данни имам следните права:

А) право на достъп до личните си данни и правото да получа следната информация: за каква цел се обработват данни, какви категории лични данни се обработват, получателите на данни, срокът на обработване.

Б)  право да поискам коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, както и че имам правото да подам жалба пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;

В)  право да поискам от администратора да ограничи обработването на личните ми данни:

-когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни;

- когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желая същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им;

- когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- когато съм възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ми като субект на данни.

Г) Запознат/а съм, че имам право да поискам личните ми данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните);

Д) Запознат/а съм, че имам право да възразя пред администратора срещу обработването на личните ми данни по всяко време, като посоча основанията за това;

Е) Запознат/а съм, че имам право да подам жалба срещу обработването на личните ми данни или неспазване на правата ми във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Ж) Запознат/а съм, че следва да бъда уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като администраторът следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.

З) Запознат/а съм, че предоставените от мен данни за маркетингови цели се съхраняват до изричното ми оттегляне на съгласието (отказ), което имам право да направя по всяко време.

И) Запознат/а съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени;

Й) Запознат/а съм, че данните на Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството, са следните: Стефан Топузаков, dpo@stikcredit.bg, гр. Шумен, п.к. 9700 бул./ул. пл."Оборище" № 13 Б.

Запознат/а съм, че мога да се обръщам към това лице за съдействие, по повод личните ми данни, предоставени на Дружеството

Съгласието за обработка на личните ми данни давам свободно, конкретно за целите, които съм посочил/а/ по-горе и на базата на предоставената от страна на администратора минимално необходима информация, съгласно чл. 13, пар.1 и пар. 2, респективно съгласно чл. 14 от Регламент ( ЕС ) 2016/679.