1. С настоящата декларирам, че съм уведомен/а относно обработването, включително и съхраняване в бази данни, на личните ми данни за целите, посочени в настоящата декларация, както и давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, относно обработването, включително и съхраняване в база данни на личните ми данни, предоставени на „СТИК-КРЕДИТ “ АД, ЕИК:202557159, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п.к. 9700 бул./ул. пл."Оборище" № 13 Б („Дружеството“), в качеството му на администратор на лични данни, по смисъла на Закон за защита на личните данни и на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент (ЕС) 2016/679), за посочените цели, а именно:
   1.1. за одобрение и сключване на договор за потребителски кредит с Дружеството – личните данни ще бъдат използвани за целите на провеждане от Дружеството на вътрешни процедури по оценка на платежоспособността ми, за анализ на задълженията ми, както и предотвратяване на изпиране на пари и измами, съгласно действащото законодателство;
   1.2. за извършване на справки, получаване и предоставяне на информация за кредитната ми задлъжнялост от/в базата данни на Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българската народна банка (БНБ);
   1.3. за извършване на справки и получаване на информация от държавни и общински органи, в това число, но не само: Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ), с цел установяване и оценка на моята кредитоспособност, справки за доходите ми и извършваните от мен осигурителни плащания, отправяне на запитвания и получаване на данни относно гражданската ми регистрация от Национална база данни „Население“;
   1.4. ако бъда одобрен/а за сключване на заявения от мен договор за потребителски кредит – за последващо управление и изпълнение на задълженията на страните по този договор, като осъществяване на контакт с мен, в това число, изпращане на известия за дължими суми (ако не изпълнявам задълженията си по погасяване в срок на отпуснатия ми кредит) по електронен път, посредством услугите на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги; на хартиен носител, чрез пощенски оператори или чрез предприемане на действия за събиране на дължимите от мен суми по съдебен ред; и/или дружества за събиране на вземания, с които Дружеството се намира в договорни отношения; и/или чрез посещения на място от служители на Дружеството по трудов или граждански договор, на посочените от мен адреси за контакт и/или адрес по месторабота; избрани от мен платежни и/или кредитни институции, за нуждите на усвояване и погасяване на кредита; лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и други; други дружества от корпоративната група на Дружеството.
   1.5. при поискване от компетентни органи, които по силата на нормативен акт, имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи, като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.
   1.6 за целите на директния маркетинг, за предлагане на стоки и услуги на Дружеството по поща, на електронен адрес, по телефон или по друг директен начин, статистически проучвания и анализи на Дружеството за маркетингови цели (изпращане на оферти/търговски съобщения и други, във връзка с услугите на Дружеството, посредством услугите на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги).
2. Декларирам, че данните на „Лицета за контакт“, посочени в заявлението за отпускане на кредит, предоставям, след като съм получил лично изричното му съгласие, личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от Дружеството, с цел предварителна проверка на кредитоспособността ми, във връзка с евентуалното сключване на заявения от мен договор за потребителски кредит и с цел осъществяване на последваща връзка по повод въпроси, касаещи изпълнението на договора за потребителски кредит, в случай че бъда одобрен/а.
3. Информиран/а съм, че правното основание за обработване на личните ми данни, от страна на Дружеството, е както даденото по силата на тази декларация мое съгласие за обработване на личните ми данни, така и основанието по чл. 6, пар. 1. б. „б)“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който съм страна ,за целите на директния маркетинг, или за предприемане на стъпки по мое искане като субект, за когото се отнасят данните, преди сключването на договор.
4. С настоящата декларирам, че съм запознат/а с последиците от отказ за предоставяне на личните ми данни, необходими за целите, посочени в настоящата декларация, а именно - искането ми за предоставяне на заявения от мен кредит и сключване на договор за потребителски кредит, не може да бъде изпълнено.
5. Информиран/а съм и давам своето изрично съгласие, предоставените от мен лични данни, както и последващи резултати от проверката за кредитното ми състояние и платежоспособност, събрани от Дружеството за целите на изпълнение на договора за потребителски кредит, да се съхраняват на електронни носители и/или на хартия в кредитното ми досие, за срока на договорното ми правоотношение с Дружеството, както и след това, в случаите, в които Дружеството има законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на Европейския съюз, включително и в случай, че не бъда одобрен/а за отпускане на кредит или се откажа от него в законоустановения срок и начин.
6. Уведомен/а съм, че даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни за маркетингови цели е валидно и съставлява годно правно основание за обработване на личните ми данни до изричното му оттегляне от моя страна, като това свое право мога да упражня по всяко време, чрез изпращане писмено заявление до Дружеството на адрес гр. Шумен, п.к. 9700 бул./ул. пл."Оборище" № 13 Б или на следния адрес на електронна поща: info@stikcredit.bg
7. Информиран/а съм, че след оттегляне на даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни за маркетингови цели, Дружеството няма да използва личните ми данни и информация за определените по-горе цели, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие, преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху обработването и съхранението на личните ми данни, във връзка с изпълнение задълженията на Дружеството, съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на Европейския съюз и изрично дадени от мен отделни съгласия, за целите на разглеждане на подадено от мен заявление за кредит и/или сключен договор за потребителски кредит с Дружеството.
8. Настоящото си съгласие предоставям, в резултат на свободната ми воля на пълнолетно лице, като съм наясно, че то се урежда от чл. 7, чл. 8 и чл. 12 – чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679.
9. съгласен съм за всички изявления и документи, разменяни между мен и „СТИК-КРЕДИТ“ АД, да бъдат използвани и средства за комуникация от разстояние (e-mail, SMS-и,телефонни обаждания, потребителски профил в онлайн система и др.);
10. съгласен съм и искам да получавам кратки текстови съобщения (SMS-и), чрез които да бъда информиран за всичко, свързано с подаденото от мен заявление за кредит и/ или с подписания от мен договор, включително погасителни вноски, промоционални предложения, състезания и игри с обявени награди и всякакви други. Уведомен/а съм, че във всеки един момент мога да оттегля даденото от мен съгласие, като изпратя имейл на info@stikcredit.bg или чрез обаждане на тел. 070010514;
11. съгласен съм направените от мен декларации, съдържащи се в настоящото заявление за кредит, да важат за всички мои последващи кандидатствания за кредит пред „СТИК-КРЕДИТ “ АД, включително и по отношение на тези, направени чрез средства за комуникация от разстояние, изброени по-горе;
12. съгласен съм всички мои волеизявления (декларации, съгласия и др.), които се съдържат в настоящото заявление за кредит, да важат и в случай, че не бъде сключен договор за кредит между мен и „СТИК-КРЕДИТ“ АД, както и личните ми данни да бъдат съхранявани за срок от 5 (пет) години, дори и при първоначален отказ от страна на „СТИК-КРЕДИТ “ АД да ми отпусне кредит;
13. запознат съм с правата ми по чл. 34а от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с използването на личните ми данни, както и за правото ми на достъп и коригиране на същите, като правото ми на достъп и другите права по ЗЗЛД се осъществяват с писмено заявление до „СТИК-КРЕДИТ “ АД, подписано от мен или изрично упълномощено от мен лице, и подадено до адреса по седалището на Дружеството в гр. Шумен, п.к. 9700 бул./ул. пл."Оборище" № 13 Б;
14. Информиран/а съм, че за реализиране на изброените по-горе в тази декларация права, имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1572, бул.“Професор Цветан Лазаров“ № 2, в случаите на възникване на спор между мен и Дружеството, относно законосъобразността на обработването на данните ми.
15. Информиран/а съм, че следва да бъда уведомен/а, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като Дружеството следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.
16. Информиран/а съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми, във връзка с личните данни, са били нарушени.
17. Информиран/а съм, че данните на Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството, са следните: Ст.Топузаков, dpo@stikcredit.bg, гр. Шумен, п.к. 9700 бул./ул. пл."Оборище" № 13 Б. Запознат/а съм, че мога да се обръщам към това лице за съдействие, по повод личните ми данни, предоставени на Дружеството.