Декларация за обработване и съхранение на лични данни

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

 

  1. Потвърждавам истинността на посочените от мен обстоятелства (данни) в онлайн-заявката за StikCredit до заплата и/или StikCredit на вноски и разрешавам на „Стик кредит” АД да ги проверява по всяко време. Цялата изискуема информация е предоставена от мен доброволно и съм съгласен тя да бъде използвана от „СТИК КРЕДИТ” АД за нуждите на кредитната сделка.
  2. Доброволно давам съгласието си за обработване на личните ми данни за сключването и изпълнението на договор за предоставяне на паричен заем. С оглед улеснение и съкращаване на процедурата за ползване услугите на „Стик кредит“ АД (парични заеми) в бъдеще, възлагам на същото да обработва и съхранява предоставените от мен лични данни за сроковете, предвидени в нормативни актове и/или съобразно посочените по – долу цели.
  3. Съгласен съм и възлагам на „Стик кредит“ АД личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за следните цели: предварителна проверка на платежоспособността ми с оглед сключване на договор за паричен заем; администриране на сключени от мен договори за паричен заем; предприемане на необходими действия във връзка със събиране, доброволно или принудително, на мои задължения по сключени договори за паричен заем, както и с оглед изпълнение на нормативните изисквания за съхранение на документи от небанкови финансови институции относно предоставените от тях финансови услуги.
  4. Съгласен съм и възлагам личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани от „Стик кредит“ АД за следните допълнителни цели: оценка на кредитоспособността ми; изготвяне на мое кредитно досие, което да улеснява разглеждането на бъдещи мои кандидатствания за паричен заем; осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности, бъдещо изпращане на оферти/търговски съобщения и други, относно финансовите услуги на „Стик кредит“ АД); статистически проучвания и анализи на дружеството; публично оповестяване, в предвидените в нормативните актове случаи и съгласно възложеното тук, на предоставените от мен лични данни и информацията за моята кредитоспособност с цел тази информация да послужи за изграждането и поддържането на кредитен имидж, достъпен по всяко време за всяко заинтересовано лице и/или орган; оповестяване на предоставените от мен лични данни и информация за кредитната ми задлъжнялост пред работодателя ми и/или физически/юридически лица, с които съм в договорни или други отношения, както и пред лицето ми за контакт по договора за заем.
  5. С оглед изброените по-горе цели възлагам и се съгласявам личните ми данни да бъдат разкривани на следните категории получатели: Централен кредитен регистър, кредитни институции, лизингови дружества, финансови институции, дружества за събиране на вземания, кредитни бюра, предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, български и/или чуждестранни физически лица, юридически лица, държавни и/или общински органи, работодателя ми, лицето ми за контакт, всяко физическо или юридическо лице, с което съм в договорни или други отношения. Съгласен съм „Стик кредит“ АД да извършва справки и да получава информация за кредитната ми задлъжнялост, налична в базата данни на Централния кредитен регистър към Българска народна банка.
  6. Съгласен съм „Стик кредит“ АД да изисква от Националната агенция по приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ), и респективно, да получава намиращите се в информационната система на НОИ и системите на НАП данни за доходите ми и извършваните от мен осигурителни плащания, както и другите мои данни, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД); да прави запитвания и да получава данни относно гражданската ми регистрация от Национална база данни „Население“, посредством услугите на трето лице, като тези данни да бъдат предоставяни съобразно § 1, т. 5 от ДР към ЗЗЛД.
  7. Предоставям доброволно личните си данни и ми е известно, че във всеки един момент имам право на достъп до тях, както и да ги коригирам. Запознат съм, че мога да осъществявам тези мои права по реда на чл. 28а – чл. 34а от ЗЗЛД. Декларирам, че не съм „клиент“ или „свързано лице“ по смисъла на чл. 5а от Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ във връзка с чл. 8а от Правилника за прилагане на ЗМИП.
  8. Заявявам, че е предоставям личните данни на „Лицето за контакт“, а именно: три имена, ЕГН, телефон, настоящ адрес, месторабота, длъжност и служебен телефон, след неговото изрично възлагане и след като съм получил от него изричното му съгласие, при спазване на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от „Стик кредит“ АД с цел предварителна проверка на кредитоспособността ми с оглед евентуалното сключване на договор за паричен заем и с цел осъществяване на последваща връзка по повод въпроси, касаещи неговото изпълнение до окончателното му погасяване. Декларирам, че лицето за контакт е уведомено лично от мен, че личните му данни ще бъдат използвани само за посочените цели и че няма да бъдат разкривани на други лица, както и че „Лицето за контакт“ е предоставило доброволно личните си данни и му е известно, че във всеки един момент има право на достъп до тях, както и да ги коригира и е информирано, че може да осъществи тези си права по реда на чл. 28а – чл. 34 от ЗЗЛД.
  9. Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и съм уведомен, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането ми за предоставяне на желаната от мен услуга може да не бъде изпълнено.
  10. Давам изрично и доброволно съгласието си на „СТИК КРЕДИТ” АД да обработва /използва личните ми данни, до които Дружеството е получило достъп по повод уговарянето, сключването и изпълнението на Договора, за целите на рекламиране/промотиране на продукти/услуги на Дружеството, чрез отправяне/изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления за промоции, услуги и продукти на Дружеството до мен, на адресите ми (пощенски, е-майл и др.) и/или на телефона/телефоните ми, които

 

            Заявявам, че ми е известна отговорността, в случай че заявените от мен обстоятелства в настоящата декларация са неверни.