1. С НАСТОЯЩАТА непоколебимо заявявам и декларирам, че посочените от мен данни на електронна поща (e-mail) са верни и точни, че единствено аз имам достъп до посочената електронна поща (e-mail).
  2. Съгласен съм всички изявления изпратени на и от посочената електронна поща (e-mail), да се считат за направени до и от мен. Съгласявам се посочената от мен електронна поща (e-mail) да ме индивидуализира лично по отношение на „СТИК КРЕДИТ” АД, като изявленията от нея в отношенията ми със „СТИК КРЕДИТ” АД, ще се считат за електронни изявления, чийто автор съм аз.
  3. Задължавам се да извърша всички необходими действия за предотвратяване възможността от посочената от мен лична електронна поща (e-mail), трети лица да направят изявления от мое име във връзка с договори за паричен заем, като в противен случай нося отговорност за това.
  4. В случай, че бъда лишен/а от възможност да използвам посочената от мен електронна поща (e-mail) поради каквато и да било причина, се задължавам незабавно писмено и чрез телефонно обаждане да уведомя „СТИК КРЕДИТ” АД,