С настоящата зявявам че съм информиран и декларирам, че съм съгласен въведената от мен парола да представлява информация, която има действие на мой електронен подпис съгласно чл.13, ал.1 от ЗЕДЕП, който в отношенията ми със „Стик кредит“ АД има действие на саморъчен подпис.

Разбирам и съм съгласен, че всяко изявление, направено от мен, след което е въведена посочената по-горе парола, имаща действие на саморъчен електронен подпис, е обвързващо за мен.

Задължавам се да пазя в тайна паролата за достъп до своя акаунт при „Стик кредит“ АД, като съм длъжен да взема всички необходими мерки срещу узнаването й от трети лица.

Съгласен съм и се задължавам да подписвам със своята парола за достъп (електронен подпис) всички документи, изпратени до мен от „Стик кредит“ АД на посочения по-горе e-mail.