Общи условия: Великденски награди

 • 28 мар. 2018
Tv-Game

I.ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

 1. Организатор на Томболата е „Стик кредит” АД, гр.Нови Пазар
 2. Решението на “Стик кредит” АД за провеждане на Томбола съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА
 4. Играта ще се проведе в периода от 01.04.2018 до 30.04.2018 г.
 5. ОБХВАТ НА ИГРАТА
 6. Томболата се организира на български език и се провежда на сайта и фен страницата на “Стик кредит” АД в социалната мрежа Facebook (Фейсбук),както и по радио Веселина.

III.ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

 1. 1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице навършило 18-годишна възраст, което има регистрация и профил в сайта на дружеството а именно bg (наричано по-долу за краткост „Участник“), което през периода на Томболата сключи договор за кредит с размер до 1500лв , предлаган от Организатора и усвои заемната сума („Кредит“). Кандидатите за Кредит подлежат на одобрение съгласно Общите условия за предоставяне на кредити и вътрешни правила на Организатора.
 2. 1. Печелившите ще се обявяват на страницата https://www.facebook.com/stikcredit.bg/ на 01.05.2018 година.
 3. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайтовете и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за кредит, сключен с Организатора.
 4. 1. В Играта нямат право да участват служители на “Стик Кредит” АД и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството.

IV.НАГРАДИ НА ТОМБОЛАТА

1.Общият брой на наградите, които ще раздаде “Стик Кредит” АД е 2 броя телевизора – SmartTech LED LE-32Z1.

2.В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си в срок до 7 дни, уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в договора за кредит, сключен с Организатора , тя остава за Дружеството.

 1. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен eлектронен адрес /е-mail/ или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта.
 2. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането й на посочения от него адрес на територията на Република България, чрез куриер за сметка на “Стик Кредит” АД.

4.1 Връчването на Наградата може да бъде публично събитие. С участието си в Томболата, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните имена и снимка да станат публични и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора, без за това да е дължимо заплащане на хонорар. Спечелилият Награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение, но дава право на Организатора да не връчи Награда на съответния Участник.

 1. Всеки от участниците може да спечели само една награда.
 2. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.
 3. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на томболата на фен страницата https://www.facebook.com/stikcredit.bg/, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
 4. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
 5. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условията по нея или което направи опит чрез измама да възползва от нея.
 6. Заемател, който забави изплащането на погасителната вноска съобразно падежната дата за погасяване на задължението, определена в договора за паричен заем, ЗАГУБВА ПРАВОТО СИ на участие в настоящата промоция и се задължава да заплати лихва и неустойка съгласно уговореното в индивидуалния му договор. В този случай ГЛП и ГПР са съгласно уговореното в индивидуалния договор.
 7. ЛИЧНИ ДАННИ
 8. Игратата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Играта. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните от Facebook, станали му известни при участието им в Играта.
 9. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение.
 2. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел

VIII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

 1. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на томболата на фен страницата https://www.facebook.com/stikcredit.bg/, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
 2. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Томболата се решава по взаимна уговорка.
 3. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
 4. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Томболата по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
 5. С участието си в Томболата, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат изпозвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Играта за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на Организатора https://www.facebook.com/stikcredit.bg/ имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта. Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.