Кога кредитът става изискуем?

 • 12 сеп. 2018
iziskuem-kredit-2

Като един средностатистически българин сте взели кредит от банка или кредитна компания. Плащате си няколко месеца вноските навреме и нямате никакви проблеми или притеснения. Да, обаче изненадващо оставате без доходи и започвате да пропускате вноски по заема.

Мислите си, че няма да сте първите, нито последните, които не са редовни платци и точно на вас няма да ви се случи нищо неприятно. Докато един ясен, слънчев и безоблачен ден не разберете, че кредитът ви е станал изискуем. Ами сега?

Кога кредитът става изискуем?

Ако сте изненадани, че заемът ви от банковата институция или кредитната компания е станал предварително изискуем, това означава, че сте пренебрегнали подробното прочитане на договора, който се подписали, когато сте усвоявали заема.

Защото, ако бяхте прочели внимателно, щяхте да забележите, че всеки договор за кредит, без значение от организацията, която ви го е предоставила има т. нар. „клауза за предсрочна изискуемост”.

Кога кредитът става изискуем1

Тази клауза обикновено гласи, че в случай на забавяне или пропускане на определен брой вноски по кредита, банковата организация има право да обяви заема ви за предварително изискуем.

Право на кредитора също така е да прецени дали да се възползва от тази клауза и да изиска от вас плащане на вноските по заема, чийто падеж все още не е настъпил или не.

Как банковата институция може да обяви заема ви за изискуем и да си потърси дължимото?

Според Закона за кредитните институции, предсрочна изискуемост може да бъде обявена САМО (и единствено) след изрично уведомление на длъжника от кредитора.

Тук идва тънкият момент, в който длъжниците си мислят, че могат да минат някак „между капките”. Защо?

Защото, за да е валидно, уведомлението за изискуемост трябва да бъде изготвено в писмена форма и да съдържа точно определени данни, които включват:

 • данни на кредитора и длъжника
 • подробни данни за договора на кредита
 • дължимия размер на заема
 • причината за налагане на предсрочна изискуемост
 • размерът, броя и падежа на вноските, които не са погасени.

Така подготвеното уведомление трябва да бъде връчено на длъжника ЛИЧНО и банковата институция или кредитната компания трябва да може да предостави реални доказателства (нотариална покана, обратна разписка или друго), че е уведомила длъжника за всички законови действия, които ще бъдат предприети срещу него.

Ако поради една или друга причина длъжника не приеме уведомлението, банковата институция или кредитната компания не може да започне процедурата по събиране на вземанията си.

Какви действия може да предприеме кредитора, за да си събере дължимите суми от длъжника?

 

Принудително събиране/изпълнителен лист

 

Ако банката реши да предприеме действия срещу вас заради неплащане на кредита, то тя има правото да се възползва от облекчена процедура по събиране на просрочията.

Кога кредитът става изискуем 2

Какво означава това?

 

Кредиторът (банката или кредитната компания) трябва да предостави в съда копие от счетоводните си книги, в които ясно е посочено какво е просрочието ви. На базата на тези счетоводните данни, съдът издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Най-често този изпълнителен лист банката предоставя на ЧСИ (частен съдебен изпълнител), който може да запорира банковите си сметки (включително и заплатата), да наложи възбрана върху имуществото ви и след като ви изпрати покана за доброволно погасяване на дълга да премине към принудителни действия по събирането му.

В този случай вие можете да разберете, че банката има изпълнителен лист и имуществото ви е запорирано едва след като са започнали конкретни действия от страна на ЧСИ или след като сте установили, че не можете да теглите от личните си средства или да разполагате с недвижимото си имущество.

Ако банката е предприела този вариант за действие, какво можете да направите?

 

Имате два варианта – да възразите срещу принудителното събиране или не.

Ако изберете първия вариант, то имате срок от две седмици, който започва да тече от датата, в която сте получили поканата за доброволно изпълнение, в които да подадете възражение в съда, който е издал заповедта за незабавно изпълнение.

В този случай обаче трябва да сте наясно, че възражението ви няма да спре изпълнението, освен в случаите, в които можете да представите неопровержими доказателства, че действията са предприети неправомерно.

Ако подадете възражение срещу банката, според законовите нормативи съдът е длъжен да я уведоми и да ѝ предостави едномесечен срок, в който кредитната институция да докаже съществуването на просрочието и да предяви установителен иск срещу вас.

Ако съдът установи правото на банката, то в този случай вие ще дължите освен дължимата сума по необслужвания си кредит и всички разходи по съдебното дело, което сте водили.

В по-голям от процент от случаите, банките и кредитните компании предпочитат този вариант за действие, тъй като първо събират вземанията си, а после установяват дали те се дължат или не.

Ако след като банката си съберете дължимите суми се установи, че е разпродала имущество, което надвишава търсената сума, то длъжника има право да изиска от съда обратен изпълнителен лист към банката, за да си върне надвзетите суми, които кредиторите са събрали принудително.

Ако през това време обаче банката е продала вилата, колата или апартамента ви на трети лица, то вие няма как да си върнете отново собствеността.

Осъдителен иск

Осъдителният иск е вторият вариант, чрез който кредитните организации могат да съберат сумите, които им дължите при необслужване на кредита. Този вариант е по-малко предпочитан от банките, тъй като процесът е бавен и няма гаранции, че след приключване на делото ще могат да си съберат дължимото.

Осъдителният иск за заплащане на дължимите към кредитора суми се образува, след като банката/кредитната компания внесе в съда искова молба, в която се съдържа информация защо смята вашия кредит за изискуем.

При този вариант банката не може да предприеме действия по принудително събиране, което в повечето случаи означава, че трудно може да си събере дължимото по съдебен път. Защо?

Докато тече делото, длъжника има право да се разпорежда с имуществото си и ако през това време го продаде и остане без имущество, то дори и след като бъде осъден, банката няма как да си събере дължимото.

Какво може да направи банката в тези случаи?

 

Ответната реакция на банката е да заведе отменителен иск срещу длъжника в опит да докаже, че длъжника нарочно е намалил своята платежоспособност.

Случаи, в които кредитните институции могат да обявят предварителна изискуемост?

Освен в случаите, в които имате просрочие по кредита, банките могат да обявят изискуемост към вас, когато:

 • според договора е трябвало да предоставите обезпечение, но не сте го направили. В този случай кредиторът има право да поиска изискуемост по кредита ви, за да се застрахова, че няма да разпилеете имуществото си.
 • някой друг кредитор започне принудително събиране на вземания срещу вас;
 • имате просрочия по други кредити към същата или друга банка или кредитна компания.

Изключително важно е да знаете, че ако не плащате вноските си по един от кредитите, които имате и кредитора реши да обяви изискуемост по него, то това може да доведе до изискуемост по всичките си останали кредити.

А какво става, ако имате поръчител по изискуемия кредит?

 

Ако за да вземете кредит от банката са ви поискали поръчител и след време кредитът ви се окаже изискуем поради неплащане на вноските от ваша страна, то тогава положението на поръчителя ви изобщо не е за завиждане.

Защото в случая той е гарантирал пред банката за вас, не е усвоил парите, но ако вие не си плащате, вашите задължения се прехвърлят и към него.

В този случай на поръчителя ви остава да се моли банката да не предяви претенции към него, защото според разпоредба на чл. 147 33Д, ако банковата или небанковата финансова организация не предяви претенции към поръчителя в шест месечен срок, то поръчителя се освобождава от отговорност.

За съжаление, горещите молби може и да помагат в други случаи, но пред банките… едва ли и вашият поръчител ще проклина времето, в което се е съгласил да гарантира пред банката за вас.

Кога кредитът става изискуем 3

Наясно сме, че на всеки може да се случи да попадне в ситуация, в която да изпита невъзможност да се справи навреме с разходите по усвоените потребителски или бързи кредити. Никой не знае дали няколко месеца след като е взел кредита няма да остане без работа, да се разболее или да му се случи нещо друго, което да го възпрепятства да внася вноските си по заема на време.

Ако това се случи и на вас, най-доброто решение е да потърсите веднага кредитната институция, за да разберете как можете да излезете от тази ситуация.

Ако обаче сте пропуснали да направите тази стъпка, ето какво трябва да не забравяте и което можете да използвате в своя защита:

 • според Тълкувателното решение №4 от 18.06.2014 г. по Т.Д. №4/2013 на ОСГТК на ВКС, кредитната институция може да обяви един кредит за предварително изискуем само след изрично уведомление от кредитора към длъжника и само след като са спазени всички процедури по съдържание и връчване на уведомлението. Единствено след като длъжника е уведомен и е получил уведомлението може да се счита, че изискуемостта е настъпила.
 • преди да премине към предсрочно събиране на дълговете, банката трябва да ви определи някакъв срок, в който можете да върнете доброволно дължимите суми.
 • ако сте внасяли определен брой вноски по кредита, то по време на процедурата по събиране на дължимото вие не дължите целия размер на кредита, а само несъбраната сума и лихвите към нея, които дължите на кредитора.