Честит 10-ти Рожден Ден StikCredit!

Здравейте, приятели на StikCredit! Този месец празнуваме 10 години и искаме да споделим радостта си с вас. За да отпразнуваме този юбилей, организираме томбола, в която може да спечелите страхотни награди:

 • Кафемашина Krups Dolce Gusto
 • 32-инчов LED телевизор Philips
 • Смартфон Huawei Nova Y90 с 50MP камера

Как да участваш?

Вземи заем в периода 01.07.2023г. – 31.07.2023г. и участвай за големите награди.

1. Влез на сайта https://stikcredit.bg/
2. Избери необходимата от теб сума и период.
3. Попълни и провери личните си данни.
4. Разбери дали си одобрен до минути.
5. Проверявай редовно своя имейл или страницата на StikCredit, за да видиш дали печелиш.

*Кандидатите подлежат на одобрение съгласно Общите условия и вътрешни правила на Стик-Кредит АД.

ПОБЕДИТЕЛИ:

 1. Период 1 – Недялко Димитров
 2. Период 2 – Веселина Найденова
 3. Период 3 – Теодор Христов

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА
„Честит 10-ти Рожден Ден StikCredit!“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Чл.1. Настоящите Общи условия (наричани „Общите условия“) уреждат правилата за провеждане и участие в томбола „Честит 10-ти Рожден Ден StikCredit!”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.

Чл.2. Настоящите ОУ са публикувани и публично достъпни на официалната Интернет страница на Организатора находяща се на адрес:  www.stikcredit.bg (наричана „Сайт/а“) и на Фейсбук страницата на Организатора находяща се на адрес: https://www.facebook.com/stikcredit.bg (наричана „Фейсбук страницата на Организатора“).

II. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.3. Организатор на Томболата е „СТИК-КРЕДИТ” АД, юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под ЕИК: 202557159, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п.к. 9700 бул./ул. пл.“Оборище“ № 13 Б, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

III. НАГРАДИ

Чл.4. Организаторът осигурява общо 3 броя предметни награди („Наградите“), а именно:

– Мобилен телефон, Huawei Nova Y90 Midnight Black, CTR-LX1, 6.7″, 1080×2388, 6GB+128GB, Camera 50MP+2MP+2MP/8MP;
– Телевизор Philips 32PHS6605/12, 32″ (80 см), Smart, HD, LED;
– Кафемашина с капсули Krups Dolce Gusto Infinissima KP173, 15 bar, 1500 W, 1.2 л;

Чл.5. Организаторът обявява на Сайтa и на своята Фейсбук страница вида на Наградите.

IV. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА

Чл.6. Томболата стартира на 01.07.2023 г. от 00:00 часа, продължава до 23:59 часа на 31.07.2023 г. и е разделена на 3 периода („Период“), както следва:

6.1. Период 1 – от 00:00 ч. на 01.07.2023 г. до 23:59 ч. на 10.07.2023 г.;

6.2. Период 2 – от 00:00 ч. на 11.07.2023 г. до 23:59 ч. на 20.07.2023 г.;

6.3. Период 3 – от 00:00 ч. на 21.07.2023 г. до 23:59 ч. на 31.07.2023 г.

V. УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Чл.7. Участие в Томболата взема всяко дееспособно физическо лице, което е сключило Договор за потребителски кредит предоставен от разстояние с Организатора, на стойност от минимум 200лв. и е усвоило предоставената му заемна сума в Периода на Томболата, но не по- късно от момента на теглене на наградите за съответния Период (наричан „Участник/а“).

Чл.8. Договорът за потребителски кредит предоставен от разстояние се сключва по реда и при условията на Общите условия за предоставяне на потребителски кредит от разстояние на Организатора (наричани „Общите условия на договора за кредит“), публикувани на следния адрес:  https://stikcredit.bg/terms-and-conditions . Участникът трябва да приеме Общите условия на договора за кредит, както и да извърши всички необходими за получаване на кредита действия, като попълни Електронна заявка за кредит/ Заявка за кредит по телефон, както и да отговаря на изискванията на Организатора за предоставяне на поискания кредит.

Чл.9. В случай че Участник сключи повече от един договор за потребителски кредит с Организатора, който отговаря на условията на Чл.5 и усвои заемната сума в посочения в Чл.5 срок, то той участва в Томболата за всеки отделен договор за кредит отделно, което увеличава неговият шанс за спечелване на Награда.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

Чл.10. Участникът приема настоящите Общи условия едновременно с приемането на Общите условия на договора за кредит, без да е необходимо изрично допълнително съгласие за това.

Чл.11. В случай че Участник не приема настоящите Общи условия и/или не желае да участва в Томболата, е необходимо да заяви изричното си несъгласие чрез обаждане в центъра за контакти с клиенти на Организатора на телефон – 070010514.

Чл.12. В случай че Участник не даде своето изрично съгласие за обработка на личните му данни (имена; идентификационен номер; адрес; телефон; имейл и други изрично посочени в съответната политика за използване на лични данни) във връзка с участието му в Томболата, то за Организатора няма да е налице фактическа възможност за изпълнение на настоящите Общи условия, поради което участието на този Участник в Томболата се прекратява.  

VII. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

Чл.13. Ограничения за участие:

 • Ако Организаторът установи или има основателни съмнения за злонамерени действия от страна на Участник в Томболата с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата;
 • Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл.14. Ако Участникът се възползва от правото си по чл.29 от Закона за потребителския кредит (ЗПК) за отказ от сключения договор за потребителски кредит, който е основание за участието му в Томболата, Организаторът изключва Участникът от Томболата.

Чл.15. В случай че Участникът се възползва от правото си по чл.29 от ЗПУ след като е спечелил Томболата, то същият няма право да получи спечелената Награда, а ако вече фактически е получил Наградата, е длъжен да я върне на Организатора в 5 (пет) дневен срок от извършване на отказа. Връщането се извършва за сметка на Участника, чрез изпращането на Наградата чрез куриерска пратка, с обявена стойност, до седалището и адреса на Организатора. Участникът е длъжен да върне Наградата във вида, в който я е получил, като отговаря пред Организатора за нанесените на Наградата увреждания.

Чл.16. В случай че Участникът се възползва от правото си по чл.29 от ЗПУ след като е спечелил Томболата, Организаторът провежда Томболата повторно и обявява друг печеливш.

VIII. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ

Чл.17. Печелившите се определят (изтеглят) на томболен принцип от назначена от Организатора двучленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница находяща са на адрес: www.random.org  и при съставяне на съответния констативен протокол.

Чл.18. Томболата се провежда и печелившите се избират, както следва:

 • На 11.07.2023 г., ще бъде изтеглен Участникът, който печели Кафемашина с капсули Krups Dolce Gusto Infinissima KP173, 15 bar, 1500 W, 1.2 л.;
 • На 21.07.2023г., ще бъде изтеглен участникът, който печели Телевизор Philips 32PHS6605/12, 32″ (80 см), Smart, HD, LED;
 • На 01.08.2023 г., ще бъде изтеглен Участникът, който печели Мобилен телефон, Huawei Nova Y90 Midnight Black, CTR-LX1, 6.7″, 1080×2388, 6GB+128GB, Camera 50MP+2MP+2MP/8MP;

Чл.19. Всеки Участник има право на една единствена Награда, независимо от броя на неговите участия, в случаите на Чл.9, както и независимо от броя на тегленията. В случай че Участник спечели Награда, то той не участва в останалите тегления.

Чл.20. Обявяването на печелившите, ще се извършва в Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на тяхното име и фамилия.

Чл.21. Организаторът информира печелившите за спечелената от тях награда, чрез  изпращане на електронно писмо до посочената от тях електронна поща (е-mail) или чрез обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в сключения с Организатора договор за потребителски кредит.

Чл.22. Организаторът няма задължението информира лично Участниците, които не са спечелили Томболата за изхода от нейното провеждане, освен по реда на Чл.18.

IX. ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Чл.23. Връчването на наградите се извършва в срок от 20 (двадесет) дни от датата на провеждане на Томболата съгласно Чл.17.

Чл.24. Връчването се извършва за сметка на Организатора, като Наградата се изпраща чрез куриерска пратка, до постоянния адрес на Участника посочен в сключения договор за потребителски кредит, станал основание за участието му в Томболата. Участникът има право до момента на изпращане на Наградата да посочи друг адрес за връчване. Организаторът не поема други разходи за връчване на Наградата, с изключение на разходите за куриерската пратка.

Чл.25. Организаторът не носи отговорност пред Участника, в случай на невъзможност за връчване на куриерската пратка, поради посочване на непълен, неверен или неточен адрес, телефон за контакт, или поради каквито и да е други неточно посочени от Участника данни. Всяко повторно изпращане на Наградата, поради невъзможност за нейното връчване поради причина дължаща се на Участника, се извършва за негова сметка.

Чл.26. В случай че Наградата не може да бъде връчена на Участника в срок  от 6 (шест) месеца от датата на провеждане на Томболата съгласно Чл.17 и в същия срок Участникът не се е свързал с Организатора и не е дошъл на указаното му за това място да я получи, Организаторът има право да продаде Наградата, при пряко договаряне и на пазарни цени, като съхрани сумата получена от продажбата. Сумата получена от продажбата се съхранява от Организатора и е на разположение на Участника, като върху нея не се дължат лихви и други възнаграждения или обезщетения. Организаторът има право на разумно възнаграждение за съхраняването на сумата.

Чл.27. По искане на Организатора, наградата може да бъде връчена на лично на печелившия Участник, на проведено от Организатора публично събитие. Печелившият Участник може да откаже да присъства на събитието единствено по уважителни причини.

Чл.28. Печелившите Участници не са задължени да приемат и имат право да откажат Наградата. В такъв случай, отказалите се Участници, нямат право да получат друга заместваща награда, включително паричната равностойност на отказаната Награда.

Чл.29. Организаторът не заменя Наградите, по желание на спечелилия Участник, с други предметни или парични такива.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл.30. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за потребителски кредит от страна на Участника; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на Интернет, Сайта, Фейсбук страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства

Чл.31. Организаторът има право едностранно да изменя и допълва настоящите Общи условия, за което своевременно уведомява Участниците, чрез публикуването им на Сайта и/или Фейсбук страницата на Организатора. Измененията и допълненията влизат в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта и/или във Фейсбук страницата.

Чл.32. Организаторът не е отговорен за дължими от печелившите Участници данъци, глоби, такси или други задължения, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Наградата.

Чл.33. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора и действащото законодателство. Всеки участник може да се запознае с правата си по защита на личните данни на адрес: https://stikcredit.bg/blog/zashtita-lichni-danni-ot-tombola/

Чл.34. Настоящата Томбола може да бъде прекратена случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата, за което Организаторът, ще уведоми Участниците на Сайта, във Фейсбук страницата и/или по друг възможен начин. От момента на уведомяването, респективно обявяването на прекратяването на Томболата, правата на Участниците да участват в Томболата следва да се считат за отменени. В този случай Организаторът не дължи обезщетения или друга компенсация на Участниците.

Чл.35. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно – от компетентния български съд.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта и във Фейсбук страницата на Организатора на 01.07.2023 г.